Teamteaching

logo vooraan groen

 stelt voor…

           teamteaching 


Situatieschets

U heeft ongetwijfeld in de media al gehoord over het M-decreet dat in voege gaat vanaf 1 september 2015. Maar wat is het M-decreet eigenlijk?

De ‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

Het type 1 (licht mentale handicap) en type 8 (leerstoornis)  van het huidige buitengewone onderwijs worden samen  vanaf 1 september 2015 "type basisaanbod".  Kinderen die een attest “type basisaanbod” hebben, mogen zich ook inschrijven in een school van het gewone basisonderwijs. Het is de bedoeling dat de school onderzoekt of zij over voldoende draagkracht beschikt om dat specifieke  kind onderwijs de bieden mits redelijke aanpassingen. Indien de school van mening is over voldoende draagkracht te beschikken, wordt het kind ingeschreven. Tweejaarlijks wordt de overgang naar gewoon BAO/BuBao herbekeken.

 

De gevolgen hiervan zullen uiteraard niet onmiddellijk vanaf 1 september voelbaar zijn binnen onze school  maar wij willen nu reeds stappen zetten en het bewuster en efficiënter ons lestijdenpakket invullen. Op die manier benutten  we elk uur optimaal.

 

Wij willen zorg en aandacht blijvend garanderen voor ALLE kinderen van de Zonnepit en niet enkel voor de leerlingen met een attest buitengewoon onderwijs. Hierdoor maken we onze slogan “openbloeien, ieder op zijn eigen ritme” nog meer waar.

 

Ondernomen stappen

 

Aan het project dat we in deze brochure voorstellen zijn heel wat lees-, denk en werkuren vooraf gegaan. Verschillende vakliteratuur werd gelezen  en nascholingen gevolgd.

We brachten meerdere bezoeken aan scholen die al op deze manier werken. Uit die overvloed aan informatie haalden wij een strategie  die in het verlengde ligt van onze visie. Een kernteam heeft zich tot slot verscheidene weken gebogen over de praktische uitwerking hiervan.

 

Vandaar dat ik jullie met enige trots onze nieuwe zorgvisie presenteer:

 

 

Hoe zag zorg er tot nu toe uit?

driehoek

 

Zorg zou je als het ware in een driehoekmodel kunnen voorstellen. Hoe groter het vak van de driehoek des te meer kinderen er onder deze vorm van zorg vallen.

Helemaal onderaan de driehoek bevindt zich de brede basiszorg. Hier proberen we de ontwikkeling van àlle kinderen te stimuleren en trachten we problemen te voorkomen, door onze kinderen een krachtige leeromgeving te bieden, door de kinderen systematisch op te volgen en actief te werken aan moeilijkheden die kinderen ervaren.

Voor een aantal van onze kinderen volstaat dit niet. Zij vallen als het ware onder de volgende schijf van onze driehoek nl. de verhoogde zorg. Voor deze kinderen voorziet de school extra hulpmiddelen onder de vorm van tafelkaarten, afschrijfkaarten, stappenplannen, huistaken op maat, minder oefeningen, langere werktijd,…. Deze stappen worden steeds in samenspraak met het de leerkracht, de ouders én het kind bepaald.

Als de stappen gezet in de fase van verhoogde zorg nog niet volstaan, wordt in samenspraak met het CLB besproken welke hulp van externen we kunnen inroepen om het kind extra te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Denk hierbij aan logo, kiné, revalidatiecentrum,…..Hier spreekt men van de fase van de uitbreiding van de zorg.

 

Wat wijzigt er binnen onze zorgvisie vanaf sept 2015?

 

Al de fasen die hierboven worden beschreven blijven uiteraard ongewijzigd. Het enige wat we nastreven is onze brede basiszorg trachten nog breder te maken. Dit willen we bereiken onder de vorm van :

 

TEAMTEACHING

 

Wat is teamteaching eigenlijk?

 

We spreken van teamteaching wanneer meerdere leerkrachten op een gestructureerde manier in een gelijkwaardige relatie een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijzen van een groep leerlingen in eenzelfde of in twee aanpalende ruimtes en hen zoveel mogelijk doelstellingen te laten bereiken

We denken ook aan de binnenklasdifferentiatie die veel eenvoudiger te realiseren is met twee leerkrachten. Voor kinderen met reken- en/of  taalachterstand, maar ook voor kinderen met een onderwijsvoorsprong kan dit heel wat deuren openen

 

Wat betekent dit concreet in het schooljaar 2015-2016?

Voor het 2de, 3e en 4e leerjaar.

Deze kinderen zullen vanaf sept 2015 niet 1 klastitularis hebben maar 2. Beide juffen dragen een gelijkwaardige verantwoordelijkheid over de leerlingen. Bij moeilijke beslissingen kunnen zij zich ruggensteunen door elkanders expertise. En de kinderen hebben twee leerkrachten waartegen ze hun verhaal kunnen doen als er iets loos is.

Deze beide leerkrachten dragen élk de verantwoordelijkheid over een vak.  Zo is er één leerkracht die verantwoordelijk is voor het vak Nederlands (taalbeschouwing, spelling, luisteren, spreken,…) en één leerkracht die verantwoordelijk is voor het vak wiskunde ( getallenkennis, meetkunde, cijferen,….)

 In de voormiddag worden deze klassen ( L2 29 kinderen, L3 30 kinderen, L4 28 kinderen) verdeeld in 2 groepen. De ene groep gaat rekenen bij juf A, de andere gaat taal volgen bij juf B. Na de speeltijd wisselen de kinderen van juf en krijgen ze een lesblok van het andere vak.

 Iedere leerkracht geeft  haar lesblok dus 2 keer na elkaar. Het voordeel hier is dat de juf als het ware een vakspecialist wordt. Omdat ze werkt met een klein groepje (max. 15 kdn.) is het heel gemakkelijk om een beeld te krijgen waar de mogelijke knelpunten en problemen zitten en daarop in te spelen.

 In de namiddag zitten deze klassen wel samen in de grote groep behalve bij de turnlessen.

Op deze momenten wordt wero, hoekenwerk, godsdienst ,contractwerk, muzische vorming gegeven.

Voor het 1 ste , 5de en  6de  leerjaar.

Gedurende 75 min per week wordt de klastitularis ondersteund door een teamteachjuf  Hierbij grijpen deze klassen ook de kans om de groepen te verdelen en te werken met kleinere groepen. De ene keer kunnen ze ervoor kiezen om elk hun les te geven en het uur nadien van groep te wisselen net zoals in L2,3 en 4. De andere keer kunnen ze ervoor kiezen om met twee leerkrachten voor de ganse groep te staan.

Wat betekent dit concreet in het schooljaar 2016-2017?

Het vijfde leerjaar is nu ook gestart met teamteaching.
Elke klas heeft de vrijheid om te kiezen welke vorm van teamteaching ze toepassen. 

Wat betekent dit concreet in het schooljaar 2017-2018?

Alle klassen van de lagere school doen nu aan teamteaching. Hoe dit juist in zijn werk gaat, kan u zien in volgende powerpointvoorstelling: 

presentatieteamteaching

 

Conclusie:

Het ganse Zonnepitteam streeft er jaar na jaar naar om onze slogan meer dan waar te maken. Wij zijn er zeker van dat wij hiermee onze eerste stap hebben gezet richten inclusief onderwijs d.w.z. de integratie van leerlingen  met specifieke onderwijsbehoeften maar bovenal werken aan een verbreding van de zorg voor àl onze Zonnepitters.